މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ޕޮރޮޖެކްޝަން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2017
2018
2019
2020
2021
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މުޅިޖުމްލަ
24,951,085,513
27,964,565,049
30,251,742,542
31,976,196,498
31,751,957,845
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
14,955,182,395
17,113,588,900
18,529,258,055
19,058,355,872
19,443,484,310
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
6,971,840,838
7,538,090,338
7,964,188,916
7,962,499,536
7,962,499,536
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
3,996,596,245
4,177,467,474
4,351,994,704
4,350,989,524
4,350,989,524
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
2,975,244,593
3,360,622,864
3,612,194,212
3,611,510,012
3,611,510,012
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
1,461,969,864
1,501,494,363
1,565,028,840
1,602,346,312
1,641,534,782
ޕެންޝަންގެ ފައިސާ
513,813,069
520,457,478
527,600,000
534,800,000
542,100,000
ދައުލަތުން ވަކިޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުން ދޭ ފައިސާ
547,175,025
560,404,730
574,000,000
587,900,000
602,100,000
ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ
24,199,194
27,944,065
32,400,000
37,532,719
43,478,548
ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަހުންމަހަށް ދެއްވާ ފައިސާ
166,622,314
176,485,042
186,902,550
197,981,048
209,723,689
ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ ފައިސާ
5,689
-
-
-
-
ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ
210,154,573
216,203,048
244,126,290
244,132,545
244,132,545
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
176,684,970
140,450,492
141,897,068
149,903,471
154,263,808
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު
35,039,343
24,880,456
30,294,199
30,976,848
31,883,047
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު
2,744,560
2,532,041
2,669,138
3,018,623
3,164,016
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު
34,250,305
23,513,254
31,614,569
33,328,003
34,701,415
ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
66,110,485
56,583,805
40,493,230
43,538,108
44,788,369
ބިދޭސީނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު
28,208,161
27,677,260
31,021,765
31,326,876
31,817,907
އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު
10,332,116
5,263,676
5,804,167
7,715,013
7,909,054
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
560,986,484
592,950,150
608,981,963
610,123,461
614,667,294
ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި
60,407,663
57,669,706
65,711,840
67,256,396
68,929,015
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި
12,757,103
13,472,845
14,317,243
14,299,231
14,809,642
ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި
102,509,329
106,745,584
112,539,839
115,881,932
116,369,400
އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި
292,362,632
307,406,106
300,046,144
300,002,713
300,042,662
އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި
10,756,890
11,957,406
12,608,221
11,471,660
11,637,856
ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް
20,478,592
22,620,998
24,019,612
24,367,991
24,560,348
ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި
28,155,842
30,976,064
38,714,090
39,146,818
39,599,014
ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި
14,651,917
12,196,599
15,565,253
16,513,437
16,735,371
ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް
1,202,063
1,657,978
1,899,994
1,924,107
2,260,739
އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި
1,040,765
816,538
2,164,686
1,009,956
1,082,864
ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް
3,711,098
3,830,700
6,814,853
6,617,436
6,683,562
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި
12,952,590
23,599,626
14,580,188
11,631,784
11,956,821
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,597,250,715
1,728,490,427
1,989,212,610
1,921,765,316
1,965,924,514
ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް
65,141,294
62,775,024
65,955,133
66,279,562
67,010,769
އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު
510,029,148
447,802,819
505,090,586
508,583,029
512,097,884
ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު
103,222,592
78,601,140
81,178,291
81,797,654
82,333,451
ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު
100,173,440
99,895,668
127,768,777
127,953,764
128,271,276
ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި
83,334,151
92,394,185
100,306,578
101,832,743
102,464,796
ތަކެތީގެ ކުލި
527,102
1,301,200
639,262
604,682
613,081
ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
77,826,160
89,226,176
92,366,028
93,923,091
94,516,568
އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ
32,181,647
38,387,112
54,871,192
55,743,548
56,623,959
ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު
2,088,672
1,705,387
1,706,931
1,757,064
1,834,007
އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު
5,104,117
5,661,966
4,327,757
4,550,261
4,745,420
އުފުލުމުގެ ޚަރަދު
10,879,807
14,837,250
9,212,926
10,417,074
11,654,253
ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
36,408,940
15,979,298
16,768,450
17,521,678
18,081,375
އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
28,907,166
47,217,431
22,039,138
22,857,504
24,122,946
އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
36,146,138
34,368,541
73,060,955
63,765,084
64,508,292
ސަރުކާރުން ބާއްވާ އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާ ޚަރަދު
30,484,600
31,958,755
34,626,000
34,671,000
34,726,000
ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ
98,943,691
53,838,347
77,997,114
102,364,716
85,426,892
މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު
29,185,635
11,118,893
11,096,184
11,510,941
11,749,041
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ، ވޯކްޕާމިޓް ފީ އަދި އައި.ޑީ ކާޑު ހެއްދުމަށް
16,997,008
16,069,974
18,051,430
18,210,591
18,353,785
އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް
6,676,790
6,907,429
7,316,249
7,479,376
7,468,679
ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު
32,071,393
78,077,599
77,076,176
79,682,659
82,371,225
ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު
249,171
253,232
283,000
285,300
286,939
އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ބަލިވާ މީހުނަށް ބޭސްކޮށްދިނުމަށް
63,473,824
65,490,617
65,794,992
65,843,992
65,848,137
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންބޭރުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި ފެއަރގައި ބައިވެރިމުވުގެ ޚަރަދު
49,885,281
53,744,994
157,207,988
157,286,651
157,461,351
ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
19,516,094
11,666,729
14,328,864
14,363,414
14,400,817
އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން
36,360,748
39,258,563
43,145,358
42,119,745
42,234,814
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު
121,436,106
329,952,098
326,997,251
230,360,193
276,718,757
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
549,876,192
518,323,351
657,427,197
664,454,409
671,002,346
މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
431,308,120
421,452,218
542,702,241
549,442,804
555,690,284
އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
11,553,980
17,127,287
18,228,370
18,295,770
18,363,170
ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންނަށް ކާން ދިނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި
88,611,039
66,882,256
81,142,780
81,200,780
81,323,180
ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންނަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުމަށް
13,552,788
10,208,457
12,359,672
12,462,942
12,478,812
އެހެނިހެން އޮޕެރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް
4,850,265
2,653,133
2,994,134
3,052,113
3,146,900
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
248,340,927
393,289,156
422,954,825
514,156,380
544,651,937
ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ
157,154,502
341,348,024
336,519,837
436,797,317
461,543,854
ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު
11,373,119
5,722,750
9,268,050
10,026,037
13,078,912
ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
11,708,680
16,025,595
16,428,609
16,941,077
17,135,112
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދޭ ފައިސާ
2,032,045
1,412,454
5,059,454
5,256,538
5,405,556
ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
41,180,414
28,024,136
49,708,210
40,892,284
42,887,381
އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު
24,892,167
756,197
5,970,665
4,243,127
4,601,122
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
211,979,926
143,054,160
277,072,050
227,818,046
217,842,380
މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން
4,539,027
1,635,535
11,662,425
14,745,618
14,587,043
މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން
121,132,967
71,694,855
154,161,901
108,989,076
98,560,918
މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުން
3,234,428
571,059
2,125,430
2,129,430
2,140,610
ވައިގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން
145,209
-
200,000
291,000
212,180
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު މަރާމާތްކުރުން
2,788,864
1,025,771
1,488,000
1,494,500
1,501,205
ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން
5,228,585
8,852,635
8,604,014
8,502,846
8,542,596
ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުން
3,249,369
3,877,851
7,840,823
7,437,893
7,044,124
އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން
779,246
832,636
7,156,910
5,199,979
5,203,166
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކުރުން
1,574,404
1,149,909
2,960,076
2,773,039
2,854,933
މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން
18,997,720
14,535,444
29,657,532
29,344,132
30,232,022
ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން
182,180
16,843
5,950,630
5,969,530
5,988,777
ކޮމިޔުނިކޭޝަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން
2,630,452
970,094
921,195
1,210,865
1,376,862
ކޮމްޕިޔުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން
6,915,567
9,503,021
4,787,637
4,881,031
5,063,034
އައި.ޓީ. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން
2,867,685
1,024,403
8,953,048
5,684,756
5,811,101
އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން
1,611,372
132,281
3,426,310
1,426,350
436,842
އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން
16,786,493
8,162,522
12,531,459
12,539,823
12,890,940
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން
19,316,358
19,069,301
14,604,660
15,118,178
15,356,027
ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން
-
-
40,000
80,000
40,000
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,096,946,659
1,577,999,835
2,001,537,484
2,288,324,829
2,503,668,276
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ސަރުކާރުގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ
150,617,704
160,998,410
147,037,836
145,643,417
143,399,280
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދަންކަންޖެހޭ
24,233,205
18,360,438
1,828,122
1,629,932
1,410,989
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދަންކަންޖެހޭ
186,929,496
531,451,500
821,312,160
952,893,179
1,052,717,540
ޓީ ބިލްއާއި ޓީ ބޮންޑުގެ އިންޓަރެސްޓަށް ދަންކަންޖެހޭ
735,166,254
867,189,487
1,031,359,366
1,188,158,301
1,306,140,467
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
2,035,620,831
2,864,363,857
2,850,607,102
3,066,610,112
3,117,071,357
ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
47,275,498
466,735,709
570,000,000
550,000,000
550,000,000
ނިކަމެތިންގެ ޢާންމު ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ
92,003
44,083
-
-
-
އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ
169,499,157
105,007,574
145,227,027
125,992,880
131,214,162
ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ
11,711,813
9,905,840
11,543,982
11,851,082
12,058,242
ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ
9,899,583
10,982,689
11,038,700
11,038,700
11,038,700
ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް ދައްކާ ފައިސާ
370,049
61,680
68,348
68,398
68,448
ބޭރުގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް ދައްކާ ފައިސާ
18,765,281
28,387,622
30,805,855
25,808,794
26,145,980
ސަރުކާރުން ބޭރުޤައުމުތަކަށް ނުވަތަ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭފައިސާ
384,750
-
-
-
-
އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތައް ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
85,612,010
81,180,389
93,226,273
99,726,290
99,432,559
ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ
48,998,317
56,381,572
56,379,669
56,965,044
57,464,299
ކަރަންޓު އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
115,500,000
183,178,842
272,804,248
297,899,924
325,645,167
ކާބޯތަކެތި އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
172,027,469
254,404,023
230,480,000
230,528,000
230,580,800
އެކަނިވެރި މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް ދެވޭ އެހީ
55,362,000
37,816,745
35,000,000
35,000,000
35,000,000
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ
25,007,609
35,350,000
36,000,000
36,000,000
36,000,000
ރާއްޖެއިން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ
43,879,557
22,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކުދިންނަށް ދެވޭ އެހީ
2,331,500
2,365,500
2,500,000
2,500,000
2,500,000
ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސްގެ އަގައް ދައްކާ ފައިސާ
928,175,596
1,334,410,677
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
162,500,809
155,000,000
182,892,000
196,590,000
213,282,000
ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ދެވޭ އެހީ
71,820,290
19,000,000
22,000,000
22,000,000
22,000,000
އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
66,407,540
62,150,912
125,641,000
339,641,000
339,641,000
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ
43,684,989
115,082,771
50,350,000
50,354,000
50,358,080
ސަރުކާރަށްވީ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ
36,335,703
677,829
40,000,000
40,000,000
40,000,000
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
1,871,594
9,368,112
350,000
354,000
358,080
އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ދޭ ފައިސާ
5,052,945
4,913,532
-
-
-
ސަރުކާރުގެ ބިންވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ދޭ ފައިސާ
-
-
10,000,000
10,000,000
10,000,000
އެހެނިހެން ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ ފައިސާ
424,747
100,123,298
-
-
-
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
9,995,903,118
10,850,976,149
11,722,484,487
12,917,840,626
12,308,473,535
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު
53,287,540
21,471,053
7,805,909
10,949,056
62,452,349
ބޭރުގެއެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރާޚަރަދު (ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް)
7,733,819
3,384,698
-
-
-
ބޭރުގެ އެހީގެދަށުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
40,794,555
11,206,355
7,000,000
10,141,147
61,642,400
ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
4,759,166
6,880,000
805,909
807,909
809,949
ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ
-
-
410,963,202
281,641,470
312,603,013
ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ
-
-
410,963,202
281,641,470
312,603,013
ބިން ހިއްކުމާއި އިމާރާތް ކުރުން
1,108,931,750
1,690,775,828
1,954,334,947
1,881,317,110
1,440,826,494
ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން
160,114,602
154,994,642
396,007,119
375,614,902
-
މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް
374,731,266
171,274,788
401,355,858
888,706,703
1,238,358,242
މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް
574,085,882
1,364,506,398
1,156,971,970
616,995,505
202,468,252
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރުން
4,680,859,632
5,404,383,519
5,122,370,527
6,651,735,517
5,931,234,885
މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
317,379,127
963,174,824
425,776,112
784,735,804
229,400,000
ވައިގެ ބަނދަރު
753,708,332
2,199,349,023
1,842,455,938
2,285,714,138
1,892,723,283
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
905,387,861
546,218,265
810,611,241
882,811,700
793,972,721
ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
730,812,017
771,122,495
1,385,745,667
2,004,727,387
1,478,368,655
ކަރަންޓް ވިއުގަ
6,032,694
193,065,809
318,851,088
499,164,792
702,832,402
އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
1,967,539,601
731,453,103
338,930,481
194,581,696
833,937,824
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
443,954,584
471,910,991
442,747,827
409,343,426
380,527,234
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް
31,014,180
16,793,179
40,083,294
34,557,475
35,525,892
ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް
124,672,235
132,121,442
78,806,107
84,477,837
92,463,233
ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް
24,869,857
-
10,145,647
145,647
145,647
އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު (ޓޫލްސް)
14,631,100
22,072,007
7,718,553
7,232,385
7,384,899
ރިފަރެންސް ފޮތް
174,665
168,262
2,091,157
1,950,656
2,164,199
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި
18,742,248
38,939,716
13,096,484
13,387,995
8,820,273
ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ
36,061,582
32,001,605
37,760,592
32,226,084
33,053,951
އައި.ޓީ. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ
97,099,718
184,020,331
182,277,202
209,163,973
181,740,868
އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް
25,994,303
42,109,282
22,674,912
19,880,281
7,242,270
އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި
47,614,900
2,254,224
48,073,400
6,300,614
11,965,523
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު
13,523,813
1,398,804
-
-
-
މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު
6,955,324
-
-
-
-
މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު
2,600,659
32,139
20,479
20,479
20,479
އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު
598,347,882
438,185,570
806,411,124
791,402,509
746,402,509
ސަރުކާރުން ހިންގާ އަދި ބައިވެރިވާ ތަންތަނުން ޙިއްޞާގަތުމަށް ދޭ ފައިސާ
52,632,107
-
-
-
-
ސަރުކާރުން ހިންގާ ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ހުންނަތަންތަނަށް ކެޕިޓަލް ދޫކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ
496,547,471
418,185,570
784,790,440
769,790,440
724,790,440
ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހިންގާ ކުންފުނިތައް ފަދަތަންތާނގައި ބައިވެރިވުމަށް ގެންދާ ރައުސްމާލު
49,168,304
20,000,000
21,620,684
21,612,069
21,612,069
ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން
2,404,354,198
2,107,514,096
2,887,850,951
2,801,451,538
3,344,427,051
ކުރުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - އެހެނިހެން
818,696,381
283,024,878
677,570,000
622,110,000
624,120,000
ދިގުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - ރާއްޖޭގެ މާލީ އިދާރާތައް
84,703,162
646,321,469
660,968,564
634,241,173
607,244,252
ދިގުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
452,123,287
49,367,749
55,502,387
65,733,365
90,315,799
ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާތައް
221,680,653
283,700,000
422,594,000
442,188,000
520,766,000
ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކަށް
525,932,682
522,300,000
441,380,000
483,598,000
602,374,000
ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތައް
90,735,151
90,500,000
145,606,000
69,351,000
54,100,000
ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް
210,482,882
232,300,000
484,230,000
484,230,000
845,507,000
ލޯން ދޫކުރުން
706,167,532
716,735,092
90,000,000
90,000,000
90,000,000
ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރާ
539,167,532
456,132,866
-
-
-
ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް
27,000,000
49,245,641
90,000,000
90,000,000
90,000,000
ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް
140,000,000
211,356,585
-
-
-