މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި މިހާތަނަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ.

މިގޮތުން، ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތައް ހިމެނިފައިވާއެވެ.

ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2018
2019
2018
2019
ފެބުރުވަރީ
ފެބުރުވަރީ
ޖަނަވަރީ - ފެބުރުވަރީ
ޖަނަވަރީ - ފެބުރުވަރީ
ޖުމުލަ ޚަރަދު
1,632,745,337
1,874,076,369
3,644,341,494
3,466,977,293
1,632,745,337
1,874,076,369
3,644,341,494
3,466,977,293
2,011,596,157
1,592,900,924
2,011,596,157
1,592,900,924
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
1,371,542,604
1,652,488,025
2,532,839,978
2,813,942,302
1,371,542,604
1,652,488,025
2,532,839,978
2,813,942,302
1,161,297,374
1,161,454,277
1,161,297,374
1,161,454,277
މުސާރައާއި އުޖޫރަ އަދި ޕެންޝަން
715,559,713
793,402,119
1,430,018,472
1,562,178,875
715,559,713
793,402,119
1,430,018,472
1,562,178,875
714,458,760
768,776,757
714,458,760
768,776,757
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
338,934,619
374,229,752
671,686,818
726,624,406
338,934,619
374,229,752
671,686,818
726,624,406
332,752,199
352,394,655
332,752,199
352,394,655
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
248,353,429
285,886,826
506,899,296
575,969,956
248,353,429
285,886,826
506,899,296
575,969,956
258,545,866
290,083,130
258,545,866
290,083,130
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
128,271,664
133,285,541
251,432,358
259,584,513
128,271,664
133,285,541
251,432,358
259,584,513
123,160,694
126,298,971
123,160,694
126,298,971
އިދާރީ އަދި ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
655,484,192
583,333,611
1,102,164,304
975,896,813
655,484,192
583,333,611
1,102,164,304
975,896,813
446,680,112
392,563,202
446,680,112
392,563,202
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
12,623,421
11,369,133
26,634,169
23,594,777
12,623,421
11,369,133
26,634,169
23,594,777
14,010,748
12,225,644
14,010,748
12,225,644
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
46,811,554
94,398,383
70,391,201
132,381,814
46,811,554
94,398,383
70,391,201
132,381,814
23,579,646
37,983,431
23,579,646
37,983,431
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
108,427,885
99,074,860
221,087,800
192,213,053
108,427,885
99,074,860
221,087,800
192,213,053
112,659,915
93,138,193
112,659,915
93,138,193
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
38,232,155
66,573,159
53,149,760
77,745,773
38,232,155
66,573,159
53,149,760
77,745,773
14,917,605
11,172,614
14,917,605
11,172,614
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
71,366,189
29,997,170
123,340,098
50,623,593
71,366,189
29,997,170
123,340,098
50,623,593
51,973,908
20,626,424
51,973,908
20,626,424
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
7,777,269
21,693,617
13,699,166
52,102,320
7,777,269
21,693,617
13,699,166
52,102,320
5,921,896
30,408,704
5,921,896
30,408,704
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
91,824,200
34,351,898
231,932,289
126,537,653
91,824,200
34,351,898
231,932,289
126,537,653
140,108,089
92,185,756
140,108,089
92,185,756
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
278,421,517
225,875,392
361,929,822
320,697,829
278,421,517
225,875,392
361,929,822
320,697,829
83,508,304
94,822,437
83,508,304
94,822,437
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ
498,699
275,752,295
657,202
275,866,613
498,699
275,752,295
657,202
275,866,613
158,502
114,318
158,502
114,318
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
261,202,734
221,588,344
1,111,501,516
653,034,991
261,202,734
221,588,344
1,111,501,516
653,034,991
850,298,782
431,446,647
850,298,782
431,446,647
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
8,771,782
12,950,764
70,768,155
36,582,123
8,771,782
12,950,764
70,768,155
36,582,123
61,996,374
23,631,359
61,996,374
23,631,359
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް، ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް
8,771,782
12,922,764
70,072,811
36,554,123
8,771,782
12,922,764
70,072,811
36,554,123
61,301,030
23,631,359
61,301,030
23,631,359
ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް
-
28,000
695,344
28,000
-
28,000
695,344
28,000
695,344
-
695,344
-
އިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް
170,634,299
78,687,178
910,148,821
407,861,431
170,634,299
78,687,178
910,148,821
407,861,431
739,514,522
329,174,253
739,514,522
329,174,253
ބިމާއި އިމާރާތް
31,836,825
38,863,856
52,719,767
50,595,994
31,836,825
38,863,856
52,719,767
50,595,994
20,882,941
11,732,138
20,882,941
11,732,138
މަގާއި، ފާލަން، ބްރިޖް އަދި އެއަރޕޯޓް
26,982,075
17,599,091
543,291,822
320,497,055
26,982,075
17,599,091
543,291,822
320,497,055
516,309,747
302,897,964
516,309,747
302,897,964
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
15,820,739
4,065,362
39,397,008
4,147,876
15,820,739
4,065,362
39,397,008
4,147,876
23,576,269
82,514
23,576,269
82,514
އެހެނިހެން އުމްރާނީ މުދާ
95,994,659
18,158,870
274,740,224
32,620,506
95,994,659
18,158,870
274,740,224
32,620,506
178,745,565
14,461,637
178,745,565
14,461,637
އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދާއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު
41,796,653
99,950,403
81,332,540
148,686,205
41,796,653
99,950,403
81,332,540
148,686,205
39,535,887
48,735,803
39,535,887
48,735,803
އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު
4,157,802
7,985
11,369,196
141,572
4,157,802
7,985
11,369,196
141,572
7,211,395
133,586
7,211,395
133,586
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު
37,638,851
99,942,417
69,963,344
148,544,634
37,638,851
99,942,417
69,963,344
148,544,634
32,324,492
48,602,216
32,324,492
48,602,216
ލޯން ދޫކުރުން
40,000,000
30,000,000
49,252,000
59,905,232
40,000,000
30,000,000
49,252,000
59,905,232
9,252,000
29,905,232
9,252,000
29,905,232
ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް
40,000,000
30,000,000
49,252,000
59,905,232
40,000,000
30,000,000
49,252,000
59,905,232
9,252,000
29,905,232
9,252,000
29,905,232
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ބަޖެޓު ކޮންޓިންޖެންސީ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
މެމޮރެންޑަމް އައިޓަމް
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން
424,763,133
50,863,034
546,226,177
188,960,008
424,763,133
50,863,034
546,226,177
188,960,008
121,463,044
138,096,974
121,463,044
138,096,974
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު،
-
-
-
192,375
-
-
-
192,375
-
192,375
-
192,375
އެސް.ޑީ.އެފްއަށް ޓްރާންސްފަރކުރާ
-
121,785,321
-
242,660,009
-
121,785,321
-
242,660,009
-
120,874,688
-
120,874,688