ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާގައި ހިމެނެނީ 3 ތާވަލެކެވެ. ފުރަތަމަ ތާވަލުގައި ހިމެނެނީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާތަކާއި ބަޖެޓު ފައިނޭންސްކުރަން ރާވާފައިވާ ގޮތެވެ.

ދެވަނަ ތާވަލުގައި ވަނީ އެކި ފަންޑުތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއި އެ ފަންޑުތަކުން ހޭދަކުރާ ގޮތެވެ. ތިންވަނަ ތާވަލުގައި ހިމެނެނީ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ މައިގަނޑު ބައިތަކެވެ.

ފައިނޭންސިންގް
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
ޑިސެންބަރު 2017
ޑިސެންބަރު 2018
ޖަނަވަރީ އިން ޑިސެންބަރު 2017 އަށް
ޖަނަވަރީ އިން ޑިސެންބަރު 2018 އަށް
އެކްޗުއަލް
އެކްޗުއަލް
އެކްޗުއަލް
އެކްޗުއަލް
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
1,983,635,190
1,842,896,241
20,258,671,149
21,651,277,341
ޓެކްސް އާމްދަނީ
1,106,584,108
1,204,879,453
14,742,425,676
15,802,994,621
ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީ
894,702,088
641,446,211
5,264,849,007
5,536,595,600
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ
2,320,568
3,505,608
34,171,843
44,245,324
ހިލޭ އެހީ
22,402,092
8,895,716
343,763,479
373,416,465
(-) ސަބްސިޑިއަރީ ލޯނުތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
(42,373,666)
(15,830,748)
(126,538,856)
(105,974,669)
ޖުމުލަ ބަޖެޓު
3,890,634,930
2,381,148,257
25,287,837,216
27,138,382,221
ޖުމުލަ ޚަރަދު
3,595,266,453
2,273,574,243
22,497,547,128
25,495,834,100
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
1,661,619,743
1,860,799,496
14,951,353,300
17,984,819,430
މުސާރައާއި އެލަވަންސް އަދި ޕެންޝަން
599,057,377
752,016,384
599,057,377
9,190,803,858
އިދާރީ އަދި ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
1,061,960,070
1,107,861,002
1,061,960,070
8,677,172,773
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ
602,296
922,110
602,296
116,842,800
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
1,933,646,710
412,774,747
7,546,193,827
7,511,014,670
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
102,121,371
54,642,984
102,121,371
423,202,446
ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް
1,700,136,670
235,728,383
1,700,136,670
5,748,093,929
އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދާއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު
44,401,219
106,018,055
44,401,219
565,744,006
ލޯނު ދޫކުރުން
86,987,451
16,385,325
86,987,451
773,974,289
ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ
-
-
-
-
ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް
(1,531,777,461)
(346,531,018)
(1,141,929,320)
(2,404,211,738)
އޯވަރޯލް ބެލެންސް
(1,611,631,263)
(430,678,002)
(2,238,875,979)
(3,844,556,759)
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
79,853,802
84,146,984
1,096,946,659
1,440,345,021
މެމޮރެންޑަމް އައިޓަމް
-
-
-
-
ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން
108,397,680
105,425,014
2,404,354,197
1,632,278,312
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
3,316,502
2,149,000
49,168,304
10,269,809
އެސް.ޑީ.އެފްއަށް ޓްރާންސްފަރކުރާ
183,654,295
-
336,767,588
-