ބަޖެޓް ޚުލާސާ

ފެބުރުވަރީން މޭ 2019 ގެ އޯވަރޯލް ބެލެންސް ޑެފިސިޓްވެފައިވަނީ އެ މަސްތަކުގައި ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް (ޚާއްސަކޮށް ރިކަރަންޓް ޚަރަދު) ލިބުނު އާމްދަނީއަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާތީއެވެ.

ބަޖެޓް ޔުޓިލައިޒޭޝަން

2019 އަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ 36.0 އިންސައްތަ، މޭ 2019 ގެ ނިޔަލަށް ހޭދަވެފައިވެއެވެ. އަދި މި އަހަރަށް ފާސްކުރި އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީގެ 40.7 އިންސައްތަ، މޭ 2019 ގެ ނިޔަލަށް ލިބިފައިވެއެވެ.

އާމްދަނީ

މޭ 2018 އަދި 2019ގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވަނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސްތަކުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި ޖީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމެނެއެވެ. އެމަހުގެ ތެރޭގައި ދެން އެންމެ ގިނައިން އާމްދަނީ ލިބިފައިވަނީ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީންނެވެ.

ޚަރަދު

މޭ 2019 ގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށާއި އެލަވަންސްއަށެވެ. އެ މަހުގެ ތެރޭގައި ދެން އެން ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީތަކަށް ކުރާ ހޭދައަށެވެ.

އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު

ޚާއްސަ ބަޖެޓުން މޭ 2019 ގެ ނިޔަލަށް އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރަށްވީ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށާއި، އެސް.އޯ.އީތަކަށް ދެވޭ ކެޕިޓަލް ކޮންޓްރިބިއުޝަނަށެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއްކޮށްފައިވަނީ ސްޓޭޝަނަރީ ވޯޗަރ ދޫކުރުންފަދަ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީއަށާއި، އައި.ޓީ.އާ.އާއި ގުޅޭ ހާޑްވެއަރ ހޯދުމަށެވެ. އެހެނިހެން ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ޢުމްރާނީ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުރެވުނު ޚަރަދާއި، ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އަދި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް މެޑިކަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް އަށް ކުރެވުނު ޚަރަދާއި އެންސްޕާ އިން އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު ހިމެނެއެވެ.