މި ބައިގައި ހިމެނެނީ ދައުލަތަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ލިބުނު، އަދި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ އާމްދަނީގެ ތަފުސީލެވެ.

މިގޮތުން، ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާގެ މައިގަނޑު ބައިތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

އާމްދަނީގެ ތަފުސީލު
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2018
2019
2018
2019
ފެބުރުވަރީ
ފެބުރުވަރީ
ޖަނަވަރީ - ފެބުރުވަރީ
ޖަނަވަރީ - ފެބުރުވަރީ
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
1,764,421,977
1,561,610,864
4,248,142,943
4,481,193,057
1,764,421,977
1,561,610,864
4,248,142,943
4,481,193,057
2,483,720,966
2,919,582,193
2,483,720,966
2,919,582,193
ޓެކްސް އާމްދަނީ
1,361,232,365
1,338,476,165
3,431,685,242
3,412,887,567
1,361,232,365
1,338,476,165
3,431,685,242
3,412,887,567
2,070,452,877
2,074,411,402
2,070,452,877
2,074,411,402
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ
238,572,056
253,441,273
485,836,644
531,689,044
238,572,056
253,441,273
485,836,644
531,689,044
247,264,588
278,247,771
247,264,588
278,247,771
ބިޒްނަސް އަދި ޕްރޮޕަރޓީ ޓެކްސް
167,254,715
166,497,669
1,000,850,572
1,018,682,694
167,254,715
166,497,669
1,000,850,572
1,018,682,694
833,595,856
852,185,025
833,595,856
852,185,025
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް
80,635,296
86,648,547
825,530,698
850,018,226
80,635,296
86,648,547
825,530,698
850,018,226
744,895,403
763,369,679
744,895,403
763,369,679
ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް
85,725,141
76,803,817
167,811,133
163,702,086
85,725,141
76,803,817
167,811,133
163,702,086
82,085,992
86,898,269
82,085,992
86,898,269
އެހެނިހެން ބިޒްނަސް އަދި ޕްރޮޕަރޓީ ޓެކްސް
894,279
3,045,304
7,508,741
4,962,381
894,279
3,045,304
7,508,741
4,962,381
6,614,462
1,917,077
6,614,462
1,917,077
ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް
788,684,697
766,393,481
1,608,749,325
1,554,472,877
788,684,697
766,393,481
1,608,749,325
1,554,472,877
820,064,629
788,079,396
820,064,629
788,079,396
ޖެނެރަލް ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް
199,893,568
207,278,255
501,086,472
509,623,071
199,893,568
207,278,255
501,086,472
509,623,071
301,192,904
302,344,816
301,192,904
302,344,816
ޓޫރިޒަމް ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް
588,791,129
559,115,225
1,107,662,854
1,044,849,806
588,791,129
559,115,225
1,107,662,854
1,044,849,806
518,871,725
485,734,580
518,871,725
485,734,580
ރޯޔަލްޓީ
7,397,683
7,765,019
14,947,025
13,498,844
7,397,683
7,765,019
14,947,025
13,498,844
7,549,342
5,733,825
7,549,342
5,733,825
ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް
4,536,675
3,558,899
8,321,698
7,264,799
4,536,675
3,558,899
8,321,698
7,264,799
3,785,023
3,705,901
3,785,023
3,705,901
ގަރީން ޓެކްސް
77,454,634
71,465,232
179,950,323
149,615,618
77,454,634
71,465,232
179,950,323
149,615,618
102,495,690
78,150,386
102,495,690
78,150,386
އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް
67,835,772
60,335,276
114,470,999
119,546,396
67,835,772
60,335,276
114,470,999
119,546,396
46,635,227
59,211,120
46,635,227
59,211,120
ރެމިޓަންސް ޓެކްސް
9,496,134
9,019,317
18,558,655
18,117,295
9,496,134
9,019,317
18,558,655
18,117,295
9,062,521
9,097,978
9,062,521
9,097,978
ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީ
340,657,428
217,716,366
786,405,428
691,969,650
340,657,428
217,716,366
786,405,428
691,969,650
445,748,000
474,253,284
445,748,000
474,253,284
އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ
145,014,448
117,548,414
278,059,530
321,923,070
145,014,448
117,548,414
278,059,530
321,923,070
133,045,082
204,374,655
133,045,082
204,374,655
އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ
78,959,868
60,808,870
125,406,126
120,483,587
78,959,868
60,808,870
125,406,126
120,483,587
46,446,258
59,674,716
46,446,258
59,674,716
ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި ތިބުމުގެ ހުއްދަ
24,991,140
27,916,880
54,659,960
60,157,930
24,991,140
27,916,880
54,659,960
60,157,930
29,668,820
32,241,050
29,668,820
32,241,050
އެހެނިހެން ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ
41,063,440
28,822,664
97,993,444
141,281,553
41,063,440
28,822,664
97,993,444
141,281,553
56,930,004
112,458,889
56,930,004
112,458,889
ރަޖިސްޓްރޭޝަން އާއި ލައިސަންސް ފީ
34,618,941
16,945,432
64,577,740
59,207,863
34,618,941
16,945,432
64,577,740
59,207,863
29,958,799
42,262,431
29,958,799
42,262,431
ހަރުމުދަލުގެ އާމްދަނީ
28,711,148
25,706,976
196,167,361
96,362,656
28,711,148
25,706,976
196,167,361
96,362,656
167,456,213
70,655,680
167,456,213
70,655,680
ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި
3,827,337
10,594,321
84,017,297
62,504,297
3,827,337
10,594,321
84,017,297
62,504,297
80,189,960
51,909,976
80,189,960
51,909,976
ބިންވިއްކުމާއި ބިން ބަދަލުކުރުމުގެ ފީ
9,783,907
1,520,038
79,297,478
2,459,730
9,783,907
1,520,038
79,297,478
2,459,730
69,513,570
939,692
69,513,570
939,692
އެހެނިހެން ހަރުމުދަލުގެ އާމްދަނީ
15,099,904
13,592,617
32,852,586
31,398,629
15,099,904
13,592,617
32,852,586
31,398,629
17,752,683
17,806,012
17,752,683
17,806,012
ޖޫރިމަނާ
23,159,654
34,690,911
61,414,497
58,362,197
23,159,654
34,690,911
61,414,497
58,362,197
38,254,843
23,671,286
38,254,843
23,671,286
އިންޓަރެސްޓާއި ފައިދާ
79,139,990
7,289,768
86,970,848
68,187,223
79,139,990
7,289,768
86,970,848
68,187,223
7,830,858
60,897,455
7,830,858
60,897,455
ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ލިބޭ ޑިވިޑެންޑް
77,929,921
-
77,929,921
-
77,929,921
-
77,929,921
-
-
-
-
-
އިންޓަރެސްޓާއި ފައިދާ
1,210,069
7,289,768
9,040,927
68,187,223
1,210,069
7,289,768
9,040,927
68,187,223
7,830,858
60,897,455
7,830,858
60,897,455
އެހެނިހެން ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީ
30,013,247
15,534,864
99,215,452
87,926,641
30,013,247
15,534,864
99,215,452
87,926,641
69,202,205
72,391,777
69,202,205
72,391,777
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ
437,197
3,167,326
2,479,974
4,231,865
437,197
3,167,326
2,479,974
4,231,865
2,042,776
1,064,540
2,042,776
1,064,540
ހިލޭ އެހީ
66,284,874
2,405,982
81,946,530
386,859,064
66,284,874
2,405,982
81,946,530
386,859,064
15,661,655
384,453,082
15,661,655
384,453,082
(-) ސަބްސިޑިއަރީ ލޯނުތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
(4,189,888)
(154,975)
(54,374,230)
(14,755,089)
(4,189,888)
(154,975)
(54,374,230)
(14,755,089)
(50,184,342)
(14,600,114)
(50,184,342)
(14,600,114)