މި ބައިގައި ހިމެނެނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ޚުލާސާ ތާވަލެވެ. މި ތާވަލުގައި ހިމެނެނީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާތަކާއި ދައުލަތުގެ

ޑެފިސިޓް/ސަރޕްލަސް އަދި ދައުލަތުން ދައްކާ އެހެނިހެން ފައިސާއެވެ.

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2018
2019
2018
2019
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ޖަނަވަރީ - ފެބުރުވަރީ
ޖަނަވަރީ - ފެބުރުވަރީ
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
21,651,277,341
23,339,804,018
4,248,142,943
4,481,193,057
1,764,421,977
1,561,610,864
4,248,142,943
4,481,193,057
2,483,720,966
2,919,582,193
2,483,720,966
2,919,582,193
ޖުމުލަ އާމްދަނީ
21,277,860,876
21,986,809,550
4,166,196,414
4,094,333,993
1,698,137,103
1,559,204,882
4,166,196,414
4,094,333,993
2,468,059,311
2,535,129,112
2,468,059,311
2,535,129,112
ޖުމުލަ ބަޖެޓު
27,138,382,221
30,251,742,542
4,190,567,671
3,656,129,676
2,057,508,470
1,924,939,404
4,190,567,671
3,656,129,676
2,133,059,201
1,731,190,272
2,133,059,201
1,731,190,272
ޖުމުލަ ޚަރަދު
25,495,834,100
27,342,270,907
3,644,341,494
3,466,977,293
1,632,745,337
1,874,076,369
3,644,341,494
3,466,977,293
2,011,596,157
1,592,900,924
2,011,596,157
1,592,900,924
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
17,984,819,430
18,529,258,055
2,532,839,978
2,813,942,302
1,371,542,604
1,652,488,025
2,532,839,978
2,813,942,302
1,161,297,374
1,161,454,277
1,161,297,374
1,161,454,277
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
7,511,014,670
8,813,012,852
1,111,501,516
653,034,991
261,202,734
221,588,344
1,111,501,516
653,034,991
850,298,782
431,446,647
850,298,782
431,446,647
ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް
(2,404,211,738)
(2,000,929,405)
835,733,739
1,140,753,418
223,500,840
(278,113,608)
835,733,739
1,140,753,418
612,232,899
1,418,867,026
612,232,899
1,418,867,026
އޯވަރޯލް ބެލެންސް
(3,844,556,759)
(4,002,466,889)
603,801,449
1,014,215,764
131,676,640
(312,465,506)
603,801,449
1,014,215,764
472,124,809
1,326,681,270
472,124,809
1,326,681,270
މެމޮރެންޑަމް އައިޓަމް
ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން، ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
1,642,548,121
2,909,471,635
546,226,177
189,152,383
424,763,133
50,863,034
546,226,177
189,152,383
121,463,044
138,289,349
121,463,044
138,289,349
އެސް.ޑީ.އެފްއަށް ޓްރާންސްފަރކުރާ
-
-
-
242,660,009
-
121,785,321
-
242,660,009
-
120,874,688
-
120,874,688
ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން އާމްދަނީ
25.8%
24.4%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން ޚަރަދު
30.9%
30.3%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް
-2.9%
-2.2%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން އޯވަރޯލް ބެލެންސް
-4.7%
-4.4%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ
82,504,342,123
90,188,165,703
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ތަފްސީލް
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2018
2019
2018
2019
ފެބުރުވަރީ
ފެބުރުވަރީ
ޖަނަވަރީ - ފެބުރުވަރީ
ޖަނަވަރީ - ފެބުރުވަރީ
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
1,764,421,977
1,561,610,864
4,248,142,943
4,481,193,057
1,764,421,977
1,561,610,864
4,248,142,943
4,481,193,057
2,483,720,966
2,919,582,193
2,483,720,966
2,919,582,193
ޓެކްސް އާމްދަނީ
1,361,232,365
1,338,476,165
3,431,685,242
3,412,887,567
1,361,232,365
1,338,476,165
3,431,685,242
3,412,887,567
2,070,452,877
2,074,411,402
2,070,452,877
2,074,411,402
ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީ
340,657,428
217,716,366
786,405,428
691,969,650
340,657,428
217,716,366
786,405,428
691,969,650
445,748,000
474,253,284
445,748,000
474,253,284
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ
437,197
3,167,326
2,479,974
4,231,865
437,197
3,167,326
2,479,974
4,231,865
2,042,776
1,064,540
2,042,776
1,064,540
ހިލޭ އެހީ
66,284,874
2,405,982
81,946,530
386,859,064
66,284,874
2,405,982
81,946,530
386,859,064
15,661,655
384,453,082
15,661,655
384,453,082
(-) ސަބްސިޑިއަރީ ލޯނުތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
(4,189,888)
(154,975)
(54,374,230)
(14,755,089)
(4,189,888)
(154,975)
(54,374,230)
(14,755,089)
(50,184,342)
(14,600,114)
(50,184,342)
(14,600,114)
ޖުމުލަ ބަޖެޓު
2,057,508,470
1,924,939,404
4,190,567,671
3,656,129,676
2,057,508,470
1,924,939,404
4,190,567,671
3,656,129,676
2,133,059,201
1,731,190,272
2,133,059,201
1,731,190,272
ޖުމުލަ ޚަރަދު
1,632,745,337
1,874,076,369
3,644,341,494
3,466,977,293
1,632,745,337
1,874,076,369
3,644,341,494
3,466,977,293
2,011,596,157
1,592,900,924
2,011,596,157
1,592,900,924
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
1,371,542,604
1,652,488,025
2,532,839,978
2,813,942,302
1,371,542,604
1,652,488,025
2,532,839,978
2,813,942,302
1,161,297,374
1,161,454,277
1,161,297,374
1,161,454,277
މުސާރައާއި އެލަވަންސް އަދި ޕެންޝަން
715,559,713
793,402,119
715,559,713
1,562,178,875
715,559,713
793,402,119
1,430,018,472
1,562,178,875
714,458,760
768,776,757
714,458,760
768,776,757
އިދާރީ އަދި ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
655,484,192
583,333,611
655,484,192
975,896,813
655,484,192
583,333,611
1,102,164,304
975,896,813
446,680,112
392,563,202
446,680,112
392,563,202
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ
498,699
275,752,295
498,699
275,866,613
498,699
275,752,295
657,202
275,866,613
158,502
114,318
158,502
114,318
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
261,202,734
221,588,344
1,111,501,516
653,034,991
261,202,734
221,588,344
1,111,501,516
653,034,991
850,298,782
431,446,647
850,298,782
431,446,647
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
8,771,782
12,950,764
8,771,782
36,582,123
8,771,782
12,950,764
70,768,155
36,582,123
61,996,374
23,631,359
61,996,374
23,631,359
ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް
170,634,299
78,687,178
170,634,299
407,861,431
170,634,299
78,687,178
910,148,821
407,861,431
739,514,522
329,174,253
739,514,522
329,174,253
އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދާއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު
41,796,653
99,950,403
41,796,653
148,686,205
41,796,653
99,950,403
81,332,540
148,686,205
39,535,887
48,735,803
39,535,887
48,735,803
ލޯނު ދޫކުރުން
40,000,000
30,000,000
40,000,000
59,905,232
40,000,000
30,000,000
49,252,000
59,905,232
9,252,000
29,905,232
9,252,000
29,905,232
ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް
223,500,840
(278,113,608)
835,733,739
1,140,753,418
223,500,840
(278,113,608)
835,733,739
1,140,753,418
612,232,899
1,418,867,026
612,232,899
1,418,867,026
އޯވަރޯލް ބެލެންސް
131,676,640
(312,465,506)
603,801,449
1,014,215,764
131,676,640
(312,465,506)
603,801,449
1,014,215,764
472,124,809
1,326,681,270
472,124,809
1,326,681,270
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
91,824,200
34,351,898
231,932,289
126,537,653
91,824,200
34,351,898
231,932,289
126,537,653
140,108,089
92,185,756
140,108,089
92,185,756
މެމޮރެންޑަމް އައިޓަމް
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން
424,763,133
50,863,034
546,226,177
188,960,008
424,763,133
50,863,034
546,226,177
188,960,008
121,463,044
138,096,974
121,463,044
138,096,974
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
-
-
-
192,375
-
-
-
192,375
-
192,375
-
192,375
އެސް.ޑީ.އެފްއަށް ޓްރާންސްފަރކުރާ
-
121,785,321
-
242,660,009
-
121,785,321
-
242,660,009
-
120,874,688
-
120,874,688