މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދުގެ ބައިތައް
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
ރިކަރަންޓް
ކެޕިޓަލް
ޖުމްލަ
އޮފީސްތަކުގެ ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓު ޚަރަދު
18,280,910,782
8,023,440,187
26,304,350,969
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
117,188,573
3,819,571
121,008,144
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
83,872,482
3,023,240
86,895,722
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ
30,942,500
622,332
31,564,832
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުގެ ރަސްމީ ގެ
2,373,591
173,999
2,547,590
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
186,267,471
29,124,116
215,391,587
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
186,267,471
29,124,116
215,391,587
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
432,093,438
24,881,478
456,974,916
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
71,022,926
22,000,000
93,022,926
ސުޕްރީމް ކޯޓު
22,471,042
261,000
22,732,042
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
24,113,402
510,000
24,623,402
އަތޮޅުތަކުގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް
208,641,320
1,000,000
209,641,320
ސިވިލް ކޯޓު
33,130,583
590,311
33,720,894
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
25,978,258
205,000
26,183,258
ފެމިލީ ކޯޓު
26,540,353
198,000
26,738,353
ޖުވެނައިލް ކޯޓު
8,969,199
19,267
8,988,466
ޑްރަގް ކޯޓު
11,226,355
97,900
11,324,255
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
10,778,622
151,600
10,930,222
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
10,778,622
151,600
10,930,222
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
102,587,921
2,773,900
105,361,821
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
102,587,921
2,773,900
105,361,821
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
21,690,676
35,000
21,725,676
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
21,690,676
35,000
21,725,676
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
23,398,477
28,000
23,426,477
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
23,398,477
28,000
23,426,477
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
31,500,363
316,600
31,816,963
އެންޓި- ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
31,500,363
316,600
31,816,963
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
49,547,532
2,452,468
52,000,000
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
49,547,532
2,452,468
52,000,000
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
65,520,669
1,877,438
67,398,107
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
65,520,669
1,877,438
67,398,107
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
82,156,184
625,818
82,782,002
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
82,156,184
625,818
82,782,002
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
6,644,342
290,000
6,934,342
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
6,644,342
290,000
6,934,342
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
4,233,440
17,700
4,251,140
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
4,233,440
17,700
4,251,140
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
8,984,181
210,819
9,195,000
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
8,984,181
210,819
9,195,000
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
4,563,254
129,226
4,692,480
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
4,563,254
129,226
4,692,480
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
30,171,417
25,516,129
55,687,546
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
30,171,417
25,516,129
55,687,546
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
3,773,864
26,136
3,800,000
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
3,773,864
26,136
3,800,000
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
8,690,559
73,500
8,764,059
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
8,690,559
73,500
8,764,059
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
7,310,525
277,870
7,588,395
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
7,310,525
277,870
7,588,395
ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
-
-
-
ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
-
-
-
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
24,845,758
1,118,800
25,964,558
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
24,845,758
1,118,800
25,964,558
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
51,811,946
30,907,825
82,719,771
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
51,811,946
30,907,825
82,719,771
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
3,361,270,885
4,112,225,277
7,473,496,162
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
3,361,270,885
4,112,225,277
7,473,496,162
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
1,318,800,000
-
1,318,800,000
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
1,318,800,000
-
1,318,800,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
144,191,587
643,099
144,834,686
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
12,593,026
193,700
12,786,726
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ
5,017,915
158,000
5,175,915
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
126,369,479
291,399
126,660,878
ނެޝަނަލް ކައުންޓަރޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ
211,167
-
211,167
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
1,088,605,113
26,166,627
1,114,771,740
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
1,088,605,113
26,166,627
1,114,771,740
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
148,940,950
19,953,630
168,894,580
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
148,940,950
19,953,630
168,894,580
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
50,045,554
1,687,783
51,733,337
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
45,108,174
950,083
46,058,257
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް
4,937,380
737,700
5,675,080
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
1,296,035,552
118,782,638
1,414,818,190
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
1,296,035,552
118,782,638
1,414,818,190
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
290,943,260
31,718,513
322,661,773
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
290,943,260
31,718,513
322,661,773
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
185,233,990
6,618,813
191,852,803
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
185,233,990
6,618,813
191,852,803
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
2,378,183,521
347,980,153
2,726,163,674
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
298,683,789
88,144,082
386,827,871
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަން
62,754,618
175,000
62,929,618
ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިންގ އޮތޯރިޓީ
4,798,458
123,873
4,922,331
ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
21,652,672
56,123
21,708,795
ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް
4,096,197
180,000
4,276,197
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
-
155,050,277
155,050,277
މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
-
92,323,798
92,323,798
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
27,062,675
90,000
27,152,675
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް
20,573,154
110,000
20,683,154
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
36,752,424
110,000
36,862,424
ހިރިޔާ ސްކޫލް
23,771,367
110,000
23,881,367
އިސްކަންދަރު ސްކޫލް
35,449,689
85,000
35,534,689
ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން
26,789,857
55,000
26,844,857
އަލްމަދަރުސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ
26,073,475
100,000
26,173,475
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
34,785,337
95,000
34,880,337
ތާޖުއްދީން ސްކޫލް
29,663,859
75,000
29,738,859
ކަލާފާނު ސްކޫލް
26,901,012
95,000
26,996,012
މުހިޔީއްދީން ސްކޫލް
20,078,818
110,000
20,188,818
އިމާދުއްދީން ސްކޫލް
35,105,435
35,000
35,140,435
ގާޒީ ސްކޫލް
29,421,266
55,000
29,476,266
ރެހެންދި ސްކޫލް
34,572,264
110,000
34,682,264
ހުރަވީ ސްކޫލް
30,088,956
-
30,088,956
ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
15,179,131
180,000
15,359,131
ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
21,399,704
65,000
21,464,704
ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
9,957,351
90,000
10,047,351
ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
9,570,466
110,000
9,680,466
ރ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
13,430,259
110,000
13,540,259
ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
20,882,015
110,000
20,992,015
ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
12,899,722
105,000
13,004,722
އދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
11,990,904
110,000
12,100,904
ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
13,930,777
35,000
13,965,777
ދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
17,039,490
110,000
17,149,490
ތ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
8,970,104
80,000
9,050,104
ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
13,948,627
110,000
14,058,627
ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
15,710,737
110,000
15,820,737
ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
12,157,445
30,000
12,187,445
ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
13,984,434
110,000
14,094,434
ހއ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
12,609,296
34,000
12,643,296
އިހަވަންދޫ ސްކޫލް
17,831,309
110,000
17,941,309
މަދަރުސަތުލް ސައިޚް އިބްރާހީމް
8,385,236
110,000
8,495,236
އަފީފުއްދީން ސްކޫލް
16,744,757
85,000
16,829,757
ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް
14,637,106
70,000
14,707,106
ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް
13,498,717
21,000
13,519,717
ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
9,839,951
81,000
9,920,951
ފުނަދޫ ސްކޫލް
13,641,682
99,000
13,740,682
މިލަންދޫ ސްކޫލް
14,036,518
40,000
14,076,518
ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް
12,751,562
27,000
12,778,562
މޭނާ ސްކޫލް
12,904,861
45,000
12,949,861
އުނގޫފާރު ސްކޫލް
11,698,068
30,000
11,728,068
އަލިފުށީ ސްކޫލް
12,800,715
65,000
12,865,715
މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް
12,950,586
30,000
12,980,586
ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް
11,999,636
110,000
12,109,636
ތުޅާދޫ ސްކޫލް
11,120,239
60,000
11,180,239
ޅ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
9,811,813
55,000
9,866,813
މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާހް
19,180,231
35,000
19,215,231
ކ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
9,534,833
110,000
9,644,833
އދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
10,782,734
110,000
10,892,734
ހަމަދުބިން ހަލީފާ އަލް ޘާނީ ސްކޫލް
13,048,086
110,000
13,158,086
މާވަށު ސްކޫލް
11,373,397
110,000
11,483,397
އަބޫބަކުރު ސްކޫލް
10,915,625
110,000
11,025,625
ހާފިޒު އަހްމަދު ސްކޫލް
14,606,343
110,000
14,716,343
މަދަރުސަތުލް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން
12,159,506
110,000
12,269,506
ހިތަދޫ ސްކޫލް
21,853,192
110,000
21,963,192
ސަރަފުއްދީން ސްކޫލް
26,070,294
55,000
26,125,294
ފޭދޫ ސްކޫލް
14,784,854
-
14,784,854
އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް
16,603,681
-
16,603,681
ތިނަދޫ ސްކޫލް
10,738,468
110,000
10,848,468
އުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
175,083,588
1,705,000
176,788,588
މެދު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
177,068,078
1,130,000
178,198,078
ދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
159,768,629
1,320,000
161,088,629
މެދުއުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
186,947,663
180,000
187,127,663
މެދުދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
225,870,779
2,145,000
228,015,779
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން
4,405,000
595,000
5,000,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
362,217,195
1,895,500
364,112,695
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
345,057,949
1,444,500
346,502,449
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ
3,285,221
116,000
3,401,221
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
13,874,025
335,000
14,209,025
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
34,820,006
718,100
35,538,106
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
34,820,006
718,100
35,538,106
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
178,638,903
18,686,379
197,325,282
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
29,935,439
14,795,001
44,730,440
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
17,553,379
232,426
17,785,805
ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް
11,322,637
265,000
11,587,637
ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ
12,290,185
244,306
12,534,491
ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ
12,758,239
210,836
12,969,075
ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް
10,507,056
221,388
10,728,444
ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް
2,880,333
147,682
3,028,015
ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރނިންގ
8,405,567
159,812
8,565,379
ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ
-
-
-
އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕަސްތަކުގެ ޚަރަދު
13,566,567
238,821
13,805,388
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް
5,921,066
191,064
6,112,130
ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
15,762,497
238,520
16,001,017
ފެކަލްޓީ އޮފް ސައެންސް
-
-
-
ނެޝަނަލް ލޯ ލައިބްރަރީ
6,583,943
133,911
6,717,854
ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގ
8,680,641
245,000
8,925,641
ސެންޓަރ ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް
5,062,982
127,112
5,190,094
ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގ
17,408,372
1,235,500
18,643,872
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
255,076,784
4,522,568
259,599,352
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
72,496,627
1,422,724
73,919,351
ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
4,634,081
53,030
4,687,111
ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
20,553,538
394,290
20,947,828
އދ. ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާމަނަންޓް މިޝަން
15,087,347
-
15,087,347
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
7,225,459
9,094
7,234,553
އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
11,391,309
95,755
11,487,064
ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސުލޭޓް
5,666,782
140,000
5,806,782
މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
17,007,058
60,617
17,067,675
ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
12,352,050
131,352
12,483,402
ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
15,437,205
54,000
15,491,205
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
10,405,674
79,000
10,484,674
ޖެނީވާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަން
12,267,346
1,428,700
13,696,046
ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
5,649,507
126,445
5,775,952
ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ މިޝަން
10,199,568
-
10,199,568
ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
6,648,709
122,000
6,770,709
އަބޫދާބީގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
9,282,052
21,546
9,303,598
ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
11,755,317
23,130
11,778,447
ތައިލަންޑުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
7,017,155
360,885
7,378,040
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
1,555,752,059
164,935,943
1,720,688,002
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
152,840,096
135,256,305
288,096,401
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
23,175,472
304,995
23,480,467
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
22,146,159
287,962
22,434,121
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސަސް
22,651,142
250,000
22,901,142
ހދ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
92,698,847
39,750
92,738,597
ރ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
101,395,584
315,275
101,710,859
މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
40,970,446
134,400
41,104,846
ގދ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
85,381,858
702,060
86,083,918
ލ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
73,867,220
136,945
74,004,165
ސ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
83,129,874
612,060
83,741,934
ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
71,990,511
20,000
72,010,511
ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
66,224,543
570,433
66,794,976
ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
57,006,969
483,000
57,489,969
ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
56,554,628
278,000
56,832,628
ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
45,538,571
291,000
45,829,571
ކ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސަސް
45,599,701
33,155
45,632,856
އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
39,607,053
232,695
39,839,748
އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
47,317,307
437,550
47,754,857
ވ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
19,522,737
133,800
19,656,537
ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
38,533,599
165,440
38,699,039
ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
43,051,753
119,038
43,170,791
ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
66,929,659
306,600
67,236,259
ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
58,693,115
238,700
58,931,815
ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
31,104,181
337,000
31,441,181
ދަމަނަވެށި
5,495,679
50,000
5,545,679
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް
164,325,355
23,199,780
187,525,135
ދަރުމަވަންތަ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސް
990,283,934
42,600,875
1,032,884,809
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
708,284,855
41,600,875
749,885,730
ވިލިނގިލި ހޮސްޕިޓަލް
24,768,514
1,000,000
25,768,514
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް
257,230,565
-
257,230,565
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
1,298,482,888
726,900
1,299,209,788
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
1,298,482,888
726,900
1,299,209,788
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
40,364,335
90,276,813
130,641,148
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
29,493,192
90,131,334
119,624,526
ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން މޯލްޑިވްސް
2,181,214
-
2,181,214
ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ
8,689,929
145,479
8,835,408
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
119,076,116
203,456,999
322,533,115
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
7,907,170
1,487,800
9,394,970
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
87,548,132
201,586,058
289,134,190
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
23,620,814
383,141
24,003,955
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
180,625,001
145,000
180,770,001
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
180,625,001
145,000
180,770,001
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް
129,380,977
109,416,762
238,797,739
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
129,380,977
109,416,762
238,797,739
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
41,150,029
4,158,000
45,308,029
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
8,641,055
1,400,000
10,041,055
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް
8,639,131
2,110,000
10,749,131
ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީ
6,635,897
380,000
7,015,897
ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ
5,345,881
54,000
5,399,881
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
5,933,294
119,000
6,052,294
ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން
2,149,088
50,000
2,199,088
ޤައުމީ އަރްޝީފް
3,805,683
45,000
3,850,683
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
231,171,058
1,507,286,485
1,738,457,543
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
98,127,577
1,499,999,057
1,598,126,634
މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ
7,092,547
1,880,855
8,973,402
ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް
102,500,000
4,629,473
107,129,473
ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
12,557,576
412,100
12,969,676
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން
10,893,358
365,000
11,258,358
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
52,578,052
159,715,384
212,293,436
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
52,578,052
159,715,384
212,293,436
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ
45,050,716
27,962,051
73,012,767
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ
15,445,132
2,636,840
18,081,972
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ
23,231,406
25,183,211
48,414,617
ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
6,374,178
142,000
6,516,178
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯރސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
56,099,580
32,436,866
88,536,446
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
56,099,580
32,436,866
88,536,446
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
263,286,489
23,934,183
287,220,672
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
250,544,080
23,381,008
273,925,088
ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު
6,871,314
232,000
7,103,314
އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް
5,871,095
321,175
6,192,270
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
105,926,784
810,532,028
916,458,812
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
56,427,757
809,966,028
866,393,785
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
35,180,509
446,000
35,626,509
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ
2,625,044
60,000
2,685,044
އެންވަޔަރަމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
11,693,474
60,000
11,753,474
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
171,163,980
7,221,317
178,385,297
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
24,406,849
5,045,621
29,452,470
ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރސް
21,382,202
115,000
21,497,202
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ
15,279,639
51,000
15,330,639
ފިޔަވަތި
8,762,819
318,000
9,080,819
ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު
2,716,097
-
2,716,097
ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ
68,395,617
1,631,696
70,027,313
ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު
30,220,757
60,000
30,280,757
ކައުންސިލްސް
633,756,272
22,381,507
656,137,779
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
56,673,624
1,600,000
58,273,624
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
10,234,347
600,000
10,834,347
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
30,867,383
1,500,000
32,367,383
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,858,735
60,550
6,919,285
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,370,104
36,000
2,406,104
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,236,945
30,000
2,266,945
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,040,740
57,000
2,097,740
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,857,581
145,000
2,002,581
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,508,718
150,000
4,658,718
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,786,341
-
3,786,341
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,583,234
-
2,583,234
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,226,399
-
2,226,399
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,794,838
100,000
3,894,838
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,196,965
27,400
2,224,365
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,422,706
60,000
2,482,706
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,551,020
40,000
1,591,020
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,832,733
-
1,832,733
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,776,701
-
2,776,701
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,282,241
300,000
6,582,241
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,624,259
200,000
2,824,259
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ފިނޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,580,000
-
1,580,000
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,903,350
63,050
1,966,400
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,949,488
109,800
2,059,288
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,860,734
50,000
2,910,734
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,323,320
30,274
2,353,594
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,973,868
29,300
3,003,168
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,887,456
50,000
1,937,456
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,208,775
235,000
6,443,775
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,752,310
47,690
2,800,000
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,353,601
40,000
2,393,601
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,273,320
150,000
3,423,320
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,554,460
100,000
2,654,460
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,348,057
51,000
6,399,057
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,861,020
55,000
2,916,020
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,428,925
3,200
1,432,125
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,105,309
-
2,105,309
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,301,492
150,000
2,451,492
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,052,685
9,124
2,061,809
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ބިލެއްފަހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,208,819
120,000
2,328,819
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,748,701
80,000
2,828,701
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,511,798
20,000
2,531,798
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަރޮށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,918,845
-
2,918,845
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,975,500
24,500
2,000,000
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,436,943
-
2,436,943
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,326,000
60,000
2,386,000
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,405,142
34,600
3,439,742
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,106,792
103,500
3,210,292
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,400,583
-
5,400,583
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,785,949
150,000
1,935,949
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,689,792
150,000
2,839,792
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,937,365
-
1,937,365
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,083,722
32,600
2,116,322
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,672,424
150,000
2,822,424
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,249,813
5,000
2,254,813
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,569,200
50,000
1,619,200
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,532,104
99,000
2,631,104
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,673,661
50,000
1,723,661
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,791,338
100,000
2,891,338
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,616,201
150,000
2,766,201
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,631,563
150,000
1,781,563
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,659,527
150,000
3,809,527
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,281,169
-
6,281,169
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,841,220
149,500
2,990,720
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,777,342
160,200
1,937,542
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,068,283
100,000
2,168,283
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,209,112
100,000
2,309,112
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,698,627
-
2,698,627
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,055,373
100,000
3,155,373
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,346,177
-
3,346,177
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,360,593
193,958
2,554,551
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,049,360
55,500
2,104,860
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,930,993
17,000
1,947,993
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,747,633
9,000
2,756,633
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,528,612
105,700
2,634,312
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,753,822
29,250
2,783,072
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,734,869
150,000
1,884,869
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,993,751
75,200
2,068,951
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,175,012
150,000
5,325,012
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,089,543
100,000
2,189,543
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,744,786
-
1,744,786
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,608,809
-
2,608,809
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,550,235
150,000
1,700,235
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,880,607
50,000
1,930,607
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,850,588
150,000
3,000,588
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,910,868
74,000
1,984,868
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,640,805
80,000
3,720,805
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,580,711
30,000
2,610,711
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,170,890
50,000
2,220,890
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,109,644
150,000
1,259,644
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,331,776
150,000
1,481,776
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,058,894
40,000
2,098,894
ޕާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,487,832
100,000
4,587,832
ޕާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,432,620
-
3,432,620
ޕާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,874,829
150,000
4,024,829
ޕާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,655,875
150,000
2,805,875
ޕާދިއްޕޮޅު އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,860,001
150,000
2,010,001
މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,489,500
115,000
4,604,500
މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,751,485
150,000
3,901,485
މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,510,000
25,500
2,535,500
މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,933,496
16,504
1,950,000
މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,423,524
76,476
2,500,000
މާލެއަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,619,999
-
2,619,999
މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,456,261
150,000
2,606,261
މާލެއަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,612,368
-
1,612,368
މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,499,730
50,000
2,549,730
މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,537,756
306,242
3,843,998
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,973,322
41,078
4,014,400
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,930,000
112,000
3,042,000
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,750,077
150,000
2,900,077
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,557,810
226,335
3,784,145
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,601,562
200,000
2,801,562
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބޮޑުފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,196,000
-
2,196,000
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,902,752
100,000
2,002,752
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,050,000
-
2,050,000
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,031,500
60,000
2,091,500
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,660,000
150,000
4,810,000
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,402,514
100,000
2,502,514
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,267,775
2,000
2,269,775
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,959,000
-
1,959,000
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,173,719
200,000
3,373,719
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,419,814
100,000
1,519,814
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,662,460
200,000
2,862,460
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,619,999
70,000
2,689,999
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,546,756
100,000
1,646,756
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,384,878
195,122
2,580,000
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,661,400
100,000
2,761,400
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,860,000
100,000
3,960,000
ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,736,200
50,000
1,786,200
ފެލިދެއަތޮޅު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,324,514
100,000
1,424,514
ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,078,807
102,000
2,180,807
ފެލިދެއަތޮޅު ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,151,190
53,793
2,204,983
ފެލިދެއަތޮޅު ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,270,001
-
1,270,001
މުލަކުއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,322,729
150,000
4,472,729
މުލަކުއަތޮޅު ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,879,511
150,000
2,029,511
މުލަކުއަތޮޅު ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,100,000
100,000
2,200,000
މުލަކުއަތޮޅު މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,678,916
44,500
2,723,416
މުލަކުއަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,224,499
100,000
2,324,499
މުލަކުއަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,781,433
150,000
1,931,433
މުލަކުއަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,139,203
100,000
2,239,203
މުލަކުއަތޮޅު ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,321,325
150,000
2,471,325
މުލަކުއަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,126,650
-
2,126,650
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,018,647
100,000
5,118,647
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,662,511
100,000
2,762,511
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,406,626
100,000
2,506,626
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,974,702
150,000
3,124,702
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,219,641
100,000
2,319,641
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,706,223
180,000
3,886,223
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,852,129
150,000
5,002,129
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,672,693
150,000
2,822,693
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ބަނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,288,917
100,000
2,388,917
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,026,112
100,000
2,126,112
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,423,542
150,000
2,573,542
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,555,342
69,000
2,624,342
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,567,245
200,000
4,767,245
ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,057,276
200,000
6,257,276
ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,895,916
86,980
1,982,896
ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,890,735
20,465
2,911,200
ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,574,073
150,000
2,724,073
ކޮޅުމަޑުލު ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,368,096
150,000
2,518,096
ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,670,450
150,000
2,820,450
ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,209,942
135,000
2,344,942
ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,679,174
70,000
1,749,174
ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,323,479
338,416
2,661,895
ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,410,838
120,000
1,530,838
ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,014,193
-
3,014,193
ކޮޅުމަޑުލު ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,191,091
50,000
2,241,091
ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,061,668
100,000
2,161,668
ކޮޅުމަޑުލު އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,207,209
35,000
2,242,209
ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,964,653
195,000
6,159,653
ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,138,013
-
2,138,013
ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,950,813
150,000
2,100,813
ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,506,917
50,000
2,556,917
ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,716,347
70,000
1,786,347
ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,380,860
50,000
6,430,860
ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,767,434
230,000
2,997,434
ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,689,505
200,000
3,889,505
ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,948,229
100,000
2,048,229
ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,239,589
-
2,239,589
ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,027,486
150,000
2,177,486
ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,565,958
150,000
2,715,958
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,784,849
200,000
4,984,849
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,373,256
150,000
2,523,256
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,275,079
150,000
4,425,079
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,781,085
150,000
2,931,085
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,012,805
397,000
2,409,805
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,676,006
150,000
2,826,006
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,263,642
150,000
2,413,642
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,433,273
150,000
1,583,273
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,887,627
150,000
3,037,627
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,673,413
4,000
1,677,413
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,914,142
66,500
5,980,642
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,227,287
150,000
3,377,287
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,384,696
52,200
2,436,896
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,413,450
150,000
2,563,450
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,582,221
150,000
3,732,221
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,157,767
150,000
2,307,767
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,171,159
150,000
2,321,159
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,369,346
-
2,369,346
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,682,200
37,500
2,719,700
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,521,433
150,000
4,671,433