މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ޚުލާސާ
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ޕޮރޮޖެކްޝަން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2017
2018
2019
2020
2021
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ މުޅި ޖުމްލަ
5,891,284,235
7,096,500,111
7,076,705,474
8,533,052,627
7,372,061,379
ޚަރަދު ބެހިފައި ވާގޮތް ބަލަން ބޭނުންވާ އަހަރު:
2017
2015
2018
2019
2020
2021
2015
ވަނަ އަހަރު ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ މުޅި ޖުމްލަ ބެހިފައިވާ ގޮތް
އޮފީސްތަކުން ހިންގާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓު)
3,005,031,951
2,686,713,073
3,385,626,174
4,271,578,832
3,121,523,697
ޚަރަދު ބެހިފައި ވާގޮތް ބަލަން ބޭނުންވާ އަހަރު:
2017
2015
2018
2019
2020
2021
2015
ވަނަ އަހަރު އޮފީސްތަކުން ހިންގާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓު) ބެހިފައިވާ ގޮތް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
454,290
-
-
-
-
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ
-
3,985,326
-
-
-
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
45,792,730
6,327,712
21,797,576
-
-
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
1,491,218
221,859
-
-
-
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
11,196,695
8,786,916
22,427,629
14,503,250
1,845,750
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
22,211,229
2,363,229
26,465,323
16,297,366
16,529,486
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
98,052,941
113,035,526
13,946,838
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
8,630,738
4,882,151
423,688
-
-
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
42,420,260
30,257,811
98,676,985
244,424,627
222,356,000
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
32,742,506
14,969,003
29,251,400
-
-
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
4,745,017
10,676,878
4,694,977
843,307
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
235,003,128
134,579,805
246,374,075
261,577,923
66,512,100
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
-
5,000,000
-
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
11,632,968
12,125,372
14,400,001
22,500,000
15,000,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
22,463,378
21,308,012
128,856,305
39,505,418
772,540
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
303,816,992
59,358,148
-
-
-
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
65,920,500
267,364,207
189,225,938
318,662,610
78,850,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
-
3,151,902
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
114,843,324
108,238,111
106,283,762
4,580,000
200,920,000
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް
-
-
2,000,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
1,153,725,120
918,398,211
1,499,249,057
1,918,232,659
906,958,270
ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް
-
172,910,174
4,629,473
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
-
-
159,215,384
323,420,649
410,000,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
12,547,093
14,288,529
16,000,000
18,315,184
8,550,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
80,367,861
62,144,107
20,984,184
19,049,972
2,800,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
735,407,723
705,927,810
774,736,028
1,067,658,787
1,190,294,551
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
1,566,240
5,011,967
4,907,551
522,080
-
ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ
-
-
1,080,000
1,485,000
135,000
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
1,400,307
-
-
-
އޮފީސްތަކުން ހިންގާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ (ލޯނު)
2,706,220,676
3,919,099,818
3,018,235,383
3,488,331,585
3,768,784,913
ޚަރަދު ބެހިފައި ވާގޮތް ބަލަން ބޭނުންވާ އަހަރު:
2017
2015
2018
2019
2020
2021
2015
ވަނަ އަހަރު އޮފީސްތަކުން ހިންގާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ (ލޯނު) ބެހިފައިވާ ގޮތް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
695,374,637
1,965,715,424
2,039,234,515
2,514,661,746
2,651,371,203
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
96,125
-
5,299,092
23,924,190
26,573,736
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
1,150,621,112
789,493,110
92,520,000
76,000,000
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
631,538,954
744,425,019
295,686,982
46,230,000
61,640,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
-
-
111,806,107
129,400,573
167,632,242
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
3,875,683
1,422,088
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
224,714,165
418,044,177
473,688,687
698,115,076
861,567,732
އޮފީސްތަކުން ހިންގާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ (ހިލޭ އެހީ)
178,194,724
486,157,258
654,086,078
766,996,800
481,752,769
ޚަރަދު ބެހިފައި ވާގޮތް ބަލަން ބޭނުންވާ އަހަރު:
2017
2015
2018
2019
2020
2021
2015
ވަނަ އަހަރު އޮފީސްތަކުން ހިންގާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ (ހިލޭ އެހީ) ބެހިފައިވާ ގޮތް
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ
645,736
1,056,197
-
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
1,900,000
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
44,779,423
38,385,580
1,008,431
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
83,263
9,871,805
37,702,040
24,490,214
2,255,678
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
71,358,309
72,590,329
190,996,819
21,376,819
21,376,819
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
9,743,109
103,693,429
38,104,975
36,054,992
34,005,010
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
9,680,404
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
40,004,480
260,559,918
386,273,813
685,074,775
424,115,262
އޮފީސްތަކުން ހިންގާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ (ޓްރަސްޓް ފަންޑް)
1,836,884
4,529,962
18,757,839
6,145,410
-
ޚަރަދު ބެހިފައި ވާގޮތް ބަލަން ބޭނުންވާ އަހަރު:
2017
2015
2018
2019
2020
2021
2015
ވަނަ އަހަރު އޮފީސްތަކުން ހިންގާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ (ޓްރަސްޓް ފަންޑް) ބެހިފައިވާ ގޮތް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
1,836,884
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
-
4,529,962
18,757,839
6,145,410
-