މަންތުލީ ރިޕޯޓު

އޭޕްރިލް އާއި މޭ 2019 ގެ އޯވަރޯލް ބެލެންސް ޑެފިސިޓްވެފައިވަނީ އެ މަސްތަކުގައި ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް (ޚާއްސަކޮށް ރިކަރަންޓް ޚަރަދު) ލިބުނު އާމްދަނީއަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާތީއެވެ. ނަމަވެސް ޖޫން އަދި ޖުލައި 2019 ގެ އޯވަރޯލް ބެލެެންސް އަރަނިވެފައިވެއެވެ. މޭ އާއި ޖޫން 2019 ގެ އޯވަރޯލް ބެލެންސް ޑެފިސިޓްވެފައިވަނީ އެ މަސްތަކުގައި ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް (ޚާއްސަކޮށް ރިކަރަންޓް ޚަރަދު) ލިބުނު އާމްދަނީއަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާތީއެވެ. ޖުލައި މަހު ލިބުނު އާމްދަނީ، ޚާއްސަކޮށް ބިޒްނަސް އަދި ޕްރޮޕަޓީ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ އަދި ގްރާންޓް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން އެ މަހުގެ އޮވަރޯލް ބެލެންސް ވަނީ އަރަނި ވެފައެވެ. ނަމަވެސް އޮގަސްޓް މަހުގެ އޮވަރޯލް ބެލެންސް ވަނީ ޑެފިސިޓް ވެފައެވެ.

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2019
30,252
މިލިއަން
ރުފިޔާ
2019 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ އައު ސަރުކާތުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ވައުދުވެފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތް ފެށުމުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތުން "ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުމަށް" މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ރަށްތަކަށް މި ވަގުތު އެންމެ ދަތިވެފައިވާ އިގުތިސާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި ޖާގަ ކަނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ. "ނޫ އިގުތިސާދަށް" މަގުފަހިކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އިގުތިސާދީ މަސައްކަތްތަކުން ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކުރުމަށް ދައުލަތުން އިތުރު އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްވެސް ރޭވިފައިވެއެވެ. އަދި އިގުތިސާދީ ކުރިއެރުމަށް ސަޕޯޓް ދިނުމަށްޓަކައި، ދައުލަތުން ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އާންމު ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އިސްކަންދީފައިވާނެއެވެ.