ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2019
29,647
މިލިއަން
ރުފިޔާ
2019 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ އައު ސަރުކާތުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ވައުދުވެފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތް ފެށުމުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތުން "ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުމަށް" މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ރަށްތަކަށް މި ވަގުތު އެންމެ ދަތިވެފައިވާ އިގުތިސާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި ޖާގަ ކަނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ. "ނޫ އިގުތިސާދަށް" މަގުފަހިކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އިގުތިސާދީ މަސައްކަތްތަކުން ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކުރުމަށް ދައުލަތުން އިތުރު އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްވެސް ރޭވިފައިވެއެވެ. އަދި އިގުތިސާދީ ކުރިއެރުމަށް ސަޕޯޓް ދިނުމަށްޓަކައި، ދައުލަތުން ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އާންމު ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އިސްކަންދީފައިވާނެއެވެ.
މަންތުލީ ރިޕޯޓު

ޖުލައި 2018 ގައި އޯވަރޯލް ބެލަންސް ސަރޕްލަސް ވެފައިވަނީ އެ މަސްތަކުގައި ބީ.ޕީ.ޓީ އިންޓެރިމް އަދި ފައިނަލް ޕޭމަންޓް ލިބުމާއި ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ލިބިފައިވާތީއެވެ. ނަމަވެސް އޮގަސްޓުން އޮކްޓޫބަރުގެ ބެލެންސް ޑެފިސިޓްވެފައިވަނީ ލިބުނު އާމްދަނީއަށްވުރެ ޚަރަދު އިތުރުވެފައިވާތީއެވެ.