މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
30,156,529,875
37,167,687,519
36,999,280,550
41,094,407,263
40,108,272,162
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
20,307,427,751
24,295,105,866
24,823,266,565
25,813,607,765
26,513,217,973
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
4,378,028,672
4,611,342,212
5,443,925,742
5,707,358,384
5,953,704,708
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
3,827,817,251
4,028,158,031
4,322,610,247
4,330,045,287
4,326,824,151
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
1,563,062,698
1,643,789,260
1,664,508,354
1,706,515,528
1,749,828,383
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
140,666,995
202,878,511
203,035,904
208,801,390
213,816,173
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
640,861,949
733,199,785
693,897,942
725,659,271
744,142,211
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,620,321,898
2,434,085,446
2,330,005,527
2,351,899,015
2,333,128,158
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
1,124,471,993
1,632,799,881
1,260,443,282
1,113,625,171
1,100,367,172
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
459,089,472
521,545,957
690,090,475
665,287,850
669,348,266
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
215,138,003
382,014,272
348,368,270
354,312,533
364,800,563
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,603,859,134
2,686,988,842
2,915,223,862
3,307,099,185
3,600,905,331
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
4,547,914,262
5,194,532,811
4,846,940,360
5,238,661,053
5,351,879,466
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ
186,195,424
223,770,858
104,216,600
104,343,098
104,473,391
ނުލިބޭނެކަމަށް ބަލާފައި އުނިކުރާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
9,849,102,124
12,872,581,653
12,176,013,985
15,280,799,498
13,595,054,189
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު
27,194,710
165,000
22,541,327
28,316,514
19,224,818
ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ
-
-
1,300,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
ޓްރާންސްފަރ
-
-
-
-
-
ބިން ހިއްކުމާއި އިމާރާތް ކުރުން
2,126,803,990
1,157,807,683
1,833,292,328
2,953,401,271
2,508,983,643
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރުން
2,664,389,990
4,071,383,497
4,497,118,954
4,806,007,247
6,293,700,164
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
388,835,914
578,972,491
552,219,364
486,169,978
482,657,787
އުޅަނދުފަހަރު
28,524,159
53,567,157
104,443,124
79,504,284
80,638,142
ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކުގައި ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓް
2,200,357,689
2,136,158,872
868,653,498
858,529,440
645,529,440
އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމެންޓް
209,866,269
246,989,802
35,732,690
27,698,863
15,274,613
އިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު
-
300,051
269,000
277,070
285,382
ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ
-
-
-
-
-
ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ
-
-
-
2,336,130,000
-
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ
439,818,438
659,035,100
370,639,700
939,173,831
795,395,200
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ އެހެނިހެން
-
-
-
-
-
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ
753,310,965
3,760,400,000
2,491,104,000
1,665,591,000
1,703,365,000
ލޯނު ދޫކުރުން - އެތެރޭގެ ފަރާތްތަކަށް
1,010,000,000
207,802,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
ލޯނު ދޫކުރުން - ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް
-
-
-
-
-
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް