އެކިއެކި ބައިބަޔަށް ޚަރަދު ކުރާގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ ބަޖެޓު
30,156,529,875
37,167,687,519
36,925,424,524
40,941,474,343
39,994,503,907
ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އާންމު ޚިދުމަތް
3,969,805,919
8,546,487,177
7,507,761,356
10,012,933,509
7,835,634,532
"ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި ޤާނޫނުތައް ހެދުމާއި މާލީ އަދި ފިސްކަލް ކަންތައްތަކާއި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު "
1,040,382,261
1,223,227,215
1,567,857,060
1,558,076,407
1,549,134,121
އާންމު ޚިދުމަތްތައް
132,435,121
206,713,186
134,458,834
177,929,444
157,431,824
ދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުން
2,796,988,537
7,116,546,776
5,776,967,562
8,247,994,016
6,099,665,531
އެހެނިހެން - ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އާންމު ޚިދުމަތް
-
-
28,477,900
28,933,642
29,403,056
ދިފާއީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން
1,367,105,620
1,647,621,137
1,674,710,561
1,635,748,287
1,681,195,729
މިލިޓަރީ ޑިފެންސް
1,230,584,710
1,485,640,572
1,656,196,133
1,613,919,050
1,634,081,530
ސިވިލް ޑިފެންސް
136,520,910
161,980,565
18,514,428
21,829,237
47,114,199
އަދުލު އިންސާފާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން
2,538,547,048
2,810,895,207
3,027,075,901
3,077,958,495
3,190,554,521
ބޯޑަރ ބެލެހެއްޓުމާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން
1,546,278,542
1,720,145,315
1,928,278,478
1,949,142,606
1,983,486,479
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަދި ހާލުގައިޖެހިގެން ސަލާމަތްކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
38,041
-
-
-
-
އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުން
610,830,120
739,199,392
658,433,762
675,473,066
720,802,006
ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމާއި އަދި ރިހެބިލިޓޭޝަންއަށް ކުރާ ޚަރަދު
381,400,345
351,550,500
366,270,649
377,765,647
409,368,815
އެހެނިހެން - އަދުލު އިންސާފާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން
-
-
74,093,012
75,577,176
76,897,221
އިގުތިސާދީ އަދި ސިނާއީ ކުރިއެރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
8,818,452,855
8,075,049,401
8,085,083,831
8,591,548,755
9,640,737,946
މަސައްކަތްތެރިންނާއި ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް އަދި އިގުތިސާދު ފުޅާކުރުމަށް
5,614,653,204
4,261,855,056
3,465,922,102
3,592,562,801
3,587,497,674
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން
104,192,311
179,753,585
166,426,152
134,673,533
150,685,598
ހަކަތަ
687,398,524
1,026,386,793
1,223,519,139
1,237,581,300
1,465,220,901
އިމާރާތްކުރުމާއި ކާރުޚާނާތަކުގެ އުފެއްދުންތަކާއި މައުދަން ނެގުން
-
-
231,325,335
443,419,263
473,616,453
ދަތުރުފަތުރު
1,946,578,275
2,274,237,492
2,418,420,056
2,580,123,602
3,334,430,766
މުވާސަލާތު
42,924,933
108,242,129
111,211,652
120,323,448
131,097,747
އެހެނިހެން ސިނާއަތްތައް
422,705,608
224,574,346
468,259,395
482,864,808
498,188,807
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުން
609,854,603
1,481,281,474
1,543,169,270
1,581,955,565
1,788,590,847
ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ބެލެހެއްޓުން
69,965,047
179,075,995
392,909,507
434,996,837
459,370,895
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް
440,620,551
1,043,150,502
836,836,678
724,401,164
967,665,498
ޖައްވައް ދޫކުރާ ވިހަ ގޭސްތައް ހުއްޓުވުން
7,398,880
7,220,549
10,397,223
11,253,289
13,228,483
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ހިމާޔަތްކުރުން
14,296,254
80,486,334
224,580,802
332,697,456
267,169,683
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުމުގެ ދިރާސާކުރުމާއި ތަރައްގީކުރުން
3,110,898
145,623
-
-
-
އެހެނިހެން ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުމުގެ ޚަރަދު
74,462,973
171,202,471
78,445,060
78,606,819
81,156,288
ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ ޚިދުމަތް
1,265,291,799
1,849,682,317
2,482,592,025
2,644,656,029
2,688,654,511
ގެދޮރު ބިނާކުރުން
143,741,278
169,530,578
661,470,403
663,415,225
614,969,741
ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާ ޚަރަދު
1,054,492,979
1,506,890,894
1,651,087,157
1,817,461,278
1,903,613,756
ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުން
60,262,577
173,260,845
149,856,181
143,264,017
149,208,165
މަގުބައްތި ޖެހުން
482,300
-
-
-
-
އެހެނިހެން - ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ ޚިދުމަތް
6,312,665
-
20,178,284
20,515,509
20,862,849
ސިއްހަތު
4,305,363,460
4,739,497,339
4,640,347,143
5,236,758,006
4,768,729,553
ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތް
3,008,184,659
3,329,249,033
3,783,953,076
4,571,679,442
4,139,194,865
އާންމު ސިއްހީ ޚިދުމަތް
1,297,178,801
1,410,199,346
602,698,234
404,378,429
361,620,127
އެހެނިހެން - ސިއްހަތު
-
48,960
-
-
-
ސިއްހީ އާލަތްތަކާއި އިކުއިޕްމަންޓް
-
-
246,020,391
252,862,678
259,910,229
ސިއްހީ ދާއިރާގެ ރިސާރޗާއި ޑިވެލޮޕްމަންޓް
-
-
7,675,442
7,837,457
8,004,332
އިޖުތިމާއީ އަދި ދީނީ ޚިދުމަތް
603,322,335
691,537,131
838,563,302
823,905,085
927,298,224
މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރު
320,287,602
371,085,062
425,717,305
392,804,205
488,576,878
ސަގާފީ ހިދުމަތްތައް
32,850,611
43,144,909
44,698,200
44,263,653
43,265,786
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި ޝާއިޢުކުރުމުގެ ހިދުމަތް
6,225,431
7,270,194
87,129,758
87,223,799
87,320,668
ދީނީ ޚިދުމަތް
243,958,691
270,036,966
281,018,039
299,613,428
308,134,892
ތައުލީމު
3,288,769,853
3,764,346,186
4,066,648,746
4,201,106,383
4,253,181,072
ފަށާ ތައުލީމާއި ޕްރައިމަރީ ތައުލީމު
-
-
-
-
-
ސާނަވީ ތައުލީމު
-
-
-
-
-
މަތީ ސާނަވީ ތައުލީމު
-
-
-
-
-
މަތީ ތައުލީމު
694,422,404
763,264,665
949,244,394
972,529,779
990,642,516
ފަށާ، ޕްރައިމަރީ އަދި ސާނަވީ ތައުލީމު
2,594,347,449
3,001,081,521
3,117,404,352
3,228,576,604
3,262,538,556
އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން
3,390,016,383
3,561,290,150
3,059,472,389
3,134,904,229
3,219,926,972
ބަލިވުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ދޭ އެހީ
1,551,762,942
1,734,386,692
1,206,142,032
1,238,445,766
1,274,093,726
އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
1,332,763,311
1,408,911,207
1,404,356,878
1,446,466,225
1,489,878,855
ޔަތީމު ކުދިންނާއި ބަލަދުވެރިޔަކު ނެތް ފަރާތްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
-
-
-
-
-
ކުޑަކުދިންނާއި އާއިލީ ޚިދުމަތް
168,806,000
242,167,904
284,714,214
286,156,178
290,113,396
އެހެނިހެން - އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން
336,684,130
175,824,347
40,262,417
40,707,546
41,166,028
މުޖުތަމައުން އެކަހެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުން
-
-
123,996,848
123,128,514
124,674,967
ޖުމްލަ ބަޖެޓު
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް