ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2021
2022
މާރިޗުަ
މާރިޗުަ
ޖަނަވަރީ - މާރިޗުަ
ޖަނަވަރީ - މާރިޗުަ
ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
1,886,560,633
2,452,021,161
5,569,468,629
7,767,095,672
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
1,851,556,039
2,446,173,574
5,492,580,714
7,699,242,644
ޖުމްލަ ހިލޭ އެހީ
35,004,594
5,847,587
76,887,916
67,853,029
ދައުލަތުގެ ޚަރަދު
ޖުމްލަ ޚަރަދު
2,988,090,426
3,933,237,178
6,962,296,818
9,210,240,264
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
3,180,162,333
4,210,353,607
7,400,834,416
9,875,775,439
ކަނޑަން: ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން، ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު އަދި ދިގު މުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
(192,071,907)
(277,116,429)
(438,537,598)
(665,535,175)
ބަޖެޓް ބެލެންސް
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(1,101,529,794)
(1,481,216,017)
(1,392,828,189)
(1,443,144,591)
ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
1,886,560,633
2,452,021,161
5,569,468,629
7,767,095,672
ކަނޑަން: ޖުމްލަ ޚަރަދު
2,988,090,426
3,933,237,178
6,962,296,818
9,210,240,264
ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(966,940,057)
(860,060,751)
(1,105,633,689)
(251,117,524)
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
(194,589,737)
(621,155,266)
(422,916,170)
(1,244,353,437)