ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
15,221,889,824
19,678,613,713
24,279,891,632
27,977,524,423
27,310,757,688
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
14,249,424,492
18,524,856,706
21,368,090,112
23,517,235,232
25,193,578,137
ޖުމްލަ ހިލޭ އެހީ
972,465,332
1,153,757,007
2,911,801,520
4,460,289,191
2,117,179,551
ޖުމްލަ ޚަރަދު
28,753,534,203
32,501,262,617
34,101,804,160
36,125,813,569
37,594,237,349
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
30,156,529,875
37,167,687,519
36,999,280,550
41,094,407,263
40,108,272,162
ކަނޑަން: ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން، ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު އަދި ދިގު މުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
(1,402,995,672)
(4,666,424,902)
(2,897,476,390)
(4,968,593,694)
(2,514,034,813)
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(13,531,644,379)
(12,822,648,904)
(9,821,912,528)
(8,148,289,146)
(10,283,479,661)
ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
15,221,889,824
19,678,613,713
24,279,891,632
27,977,524,423
27,310,757,688
ކަނޑަން: ޖުމްލަ ޚަރަދު
28,753,534,203
32,501,262,617
34,101,804,160
36,125,813,569
37,594,237,349
ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(12,127,785,245)
(10,361,381,733)
(6,906,688,666)
(4,841,189,961)
(6,682,574,330)
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(13,731,644,379)
(13,048,370,575)
(9,821,912,528)
(8,148,289,146)
(10,283,479,661)
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
(1,603,859,134)
(2,686,988,842)
(2,915,223,862)
(3,307,099,185)
(3,600,905,331)
ޖުމްލަ ފައިނޭންސިންގ
(14,138,745,908)
(13,510,306,587)
(10,662,578,680)
(9,077,839,163)
(11,274,317,819)
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން
2,504,060,114
6,034,235,436
5,020,329,915
2,970,953,124
6,072,656,635
ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން
(11,634,685,794)
(7,476,071,151)
(5,642,248,765)
(6,106,886,039)
(5,201,661,184)
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް