ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
15,221,889,824
19,678,613,713
24,279,891,632
27,977,524,423
27,310,757,688
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
14,249,424,492
18,524,856,706
21,368,090,112
23,517,235,232
25,193,578,137
ޖުމްލަ ހިލޭ އެހީ
972,465,332
1,153,757,007
2,911,801,520
4,460,289,191
2,117,179,551
ދައުލަތުގެ ޚަރަދު
ޖުމްލަ ޚަރަދު
28,753,534,203
32,501,262,617
34,027,948,134
35,972,880,649
37,480,469,094
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
30,156,529,875
37,167,687,519
36,925,424,524
40,941,474,343
39,994,503,907
ކަނޑަން: ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން، ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު އަދި ދިގު މުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
(1,402,995,672)
(4,666,424,902)
(2,897,476,390)
(4,968,593,694)
(2,514,034,813)
ބަޖެޓް ބެލެންސް
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(13,731,644,379)
(13,048,370,575)
(9,748,056,502)
(7,995,356,226)
(10,169,711,406)
ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
15,221,889,824
19,678,613,713
24,279,891,632
27,977,524,423
27,310,757,688
ކަނޑަން: ޖުމްލަ ޚަރަދު
28,953,534,203
32,726,984,288
34,027,948,134
35,972,880,649
37,480,469,094
ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(12,127,785,245)
(10,361,381,733)
(6,832,832,640)
(4,688,257,041)
(6,568,806,075)
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(13,731,644,379)
(13,048,370,575)
(9,748,056,502)
(7,995,356,226)
(10,169,711,406)
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
(1,603,859,134)
(2,686,988,842)
(2,915,223,862)
(3,307,099,185)
(3,600,905,331)
ފައިނޭންސިންގ
ޖުމްލަ ފައިނޭންސިންގ
13,725,369,379
13,048,370,575
9,748,056,502
7,995,356,226
10,169,711,406
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން
2,504,060,114
6,034,235,436
5,020,329,915
2,970,953,124
6,072,656,635
ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން
11,221,309,265
7,014,135,139
4,727,726,587
5,024,403,102
4,097,054,771
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް